STATUT 7.5.2012

1. NAZIV UDRUŽENJA I SJEDIŠTE

Naziv udruženja je BOSANSKI KULTURNI CENTAR U FINSKOJ sa sjedištem u gradu Turku.

2. CILJ UDRUŽENJA I RADNE AKTIVNOSTI

Cilj udruženja je da podstiče državljane Bosne i Hercegovine u međusobnom druženju i da djeluje kao spona na očuvanju vlastitog kulturnog naslijeđa. Pored toga, cilj udruženja je da po potrebi poboljšava finsko-bosanske odnose, organizuje humanitarne aktivnosti, podstiče povratak u domovinu, unapređuje zapošljavanje i obrazovanje Bosanaca, kao i da daje podršku u integraciji u finsko društvo.

Da bi se ostvarili zacrtani ciljevi, udruženje organizuje sportske, muzičke i ostale kulturne aktivnosti, informiše mlade, odrasle i stare o projektima namijenjenim očuvanju vlastitog jezika i kulture, projektima koji unapređuju integraciju u finsko društvo, kao i projektima za podršku dobrovoljnog povratka u domovinu i organizacije prikupljanja humanitarne pomoći. Udruženje može organizovati za djecu i omladinu nastavu, kurseve, kampovanja i druge slobodne aktivnosti, te saradnju sa finskim zvaničnicima.

Za unapređenje rada, udruženje može primati poklone i nasljedstva, posjedovati potrebnu pokretnu i nepokretnu imovinu, organizovati igre na sreću i prikupljati novac uz dozvolu dobivenu od lokalnih vlasti. Udruženje djeluje na državnom nivou i može imati registrovanih i neregistrovanih lokalnih ogranaka.

3. ČLANSTVO

U udruženje se može učlaniti svako ko prihvati ciljeve i statut udruženja. Predsjedništvo udruženja prihvata članove na osnovu podnesene molbe. Na osnovu prijedloga predsjedništva, skupština udruženja može imenovati za počasnog predsjednika ili počasnog člana osobu koja je značajno doprinijela unapređenju rada udruženja.

Predsjedništvo može isključiti člana udruženja, ukoliko član nije na vrijeme platio članarinu ili nije ispunio dužnosti kojih se prihvatio učlanjenjem u udruženje ili je svojim ponašanjem prekršio pravila propisana statutom udruženja. Član ima pravo istupiti iz udruženja pismenim obavještenjem predsjedništvu ili obavještenjem na skupštini udruženja.

Za unapređenje rada, udruženje može primati poklone i nasljedstva, posjedovati potrebnu pokretnu i nepokretnu imovinu, organizovati igre na sreću i prikupljati novac uz dozvolu dobivenu od lokalnih vlasti. Udruženje djeluje na državnom nivou i može imati registrovanih i neregistrovanih lokalnih ogranaka.

4. PREDSJEDNIŠTVO

Poslove udruženja vodi predsjedništvo izabrano na godišnjoj skupštini, a sastoji se od predsjednika predsjedništva, najmanje šest (6) i najviše deset (10) stalnih članova i četiri (4) rezervna člana. Mandat predsjednika i predsjedništva traje u vremenu od dvije godine. Predsjedništvo bira iz svojih redova zamjenika predsjednika, te sekretara, blagajnika i ostale djelatnike koji mogu, a i ne moraju biti članovi predsjedništva.

Predsjednišvo se sastaje na poziv predsjednika ili u slučaju njegove spriječenosti, na poziv zamjenika predsjednika, kad oni smatraju da za to postoji potreba ili kad najmanje pola članova predsjedništva to zahtijeva. Predsjedništvo je punopravno kad je prisutno pola članova predsjedništva i predsjednik predsjedništva. Rezultat glasanja se odlučuje jednostavnom većinom glasova. Ako je rezultat glasanja neriješen, odlučuje glas predsjednika, a prilikom izbora pristupa se tajnom glasanju.

5. KORIŠTENJE NAZIVA UDRUŽENJA/PRAVO POTPISA

Naziv udruženja smiju koristiti/imaju pravo potpisa: predsjednik predsjedništva, zamjenik predsjednika, sekretar ili blagajnik, po dvije navedene osobe zajedno.

6. OBRAČUNSKI PERIOD I REVIZIJA RADA

Obračunski period udruženja je kalendarska godina. Završni račun sa potrebnim dokumentima i godišnjim izvještajem treba predati revizorima najkasnije tri sedmice prije proljetne skupštine. Revizori trebaju predati pismenu izjavu predsjedništvu najkasnije dvije sedmice prije proljetne skupštine.

7. SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Godišnja skupština udruženja održava se dva puta godišnje na prijedlog predsjedništva. Proljetna skupština u periodu između januara i maja, a jesenska skupština u periodu između septembra i decembra. Vanredna skupština se može održati kad skupština udruženja tako odluči ili kad predsjedništvo smatra da za to postoji potreba, ili kad najmanje desetina (1/10) članova udruženja sa pravom glasa to zahtijeva.

Skupština se mora održati u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva predsjedništvu. Na skupštini udruženja svaki član, počasni predsjednik i počasni član imaju po jedan glas. Ako statutom nije drugačije određeno, na skupštini udruženja usvaja se ono mišljenje koje je dobilo više od polovine glasova. Ukoliko je broj glasova jednak odlučuje glas predsjednika skupštine, osim prilikom izbora kad se koristi žrijebanje.

8. SAZIVANJE SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Skupštine udruženja saziva predsjedništvo koje obavještava članove udruženja o skupštini najkasnije sedam (7) dana prije skupštine, slanjem pismenog poziva članovim

9. GODIŠNJE SKUPŠTINE

Na godišnjoj proljetnoj skupštini se raspravlja o sljedećem:

1) Otvaranje skupštine 2) Izbor predsjednika skupštine, sekretara, dva kontrolora zapisnika i po potrebi dva brojača glasova 3) Utvrđivanje zakonitosti skupštine 4) Usvajanje dnevnog reda skupštine 5) Predstavljanje završnog računa, godišnjeg izvještaja o radu i izjave revizora 6) Odlučivanje o usvajanju završnog računa i potvrđivanje oslobađanja odgovornosti predsjedništva i ostalih odgovornih 7) Izbor jednog ili dva revizora i njihovih zamjenika 8) Zatvaranje skupštine

Na godišnjoj jesenskoj skupštini se raspravlja o sljedećem:

1) Otvaranje skupštine 2) Izbor predsjednika skupštine, sekretara, dva kontrolora zapisnika i po potrebi dva brojača glasova 3) Utvrđivanje zakonitosti skupštine 4) Usvajanje dnevnog reda skupštine 5) Usvajanje plana rada, predračuna prihoda i rashoda, kao i visine iznosa članarine 6) Izbor predsjednika predsjedništva i ostalih članova predsjedništva 7) Zatvaranje skupštine

Ukoliko neki član udruženja želi da se na godišnjoj skupštini raspravlja o nekoj temi, potrebno je odmah po primitku pozivnice o tome pismeno obavijestiti predsjedništvo, kako bi se tema mogla uvrstiti u dnevni red.

10. PROMJENA STATUTA I RASPUŠTANJE UDRUŽENJA

Odluka o promjeni statuta i raspuštanja udruženja mora se donijeti na skupštini udruženja sa najmanje tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova. Odluka o promjeni statuta ili raspuštanja udruženja mora biti navedena u pozivu na sastanak.

Prilikom raspuštanja udruženja, preostala materijalna i novčana sredstva koriste se za unapređenje ideje i ciljeva udruženja, u skladu sa odlukama raspuštajuće skupštine. Kod potpunog ukidanja udruženja sva njegova sredstva se koriste na isti, gore navedeni način.